REGULAMIN UCZESTNICTWA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez Fitness w Wielkim Mieście S. z O.O. określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych.
  2. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Organizatora w zakładce “Szkolenia”.
 • 2 Definicje

Organizator – Katarzyna Bigos-Bogdał i Andrzej Bogdał prowadząca Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Fitness w wielkim mieście S.z o.o , Ul. Puławska 405 a Warszawa, NIP 9512506109, REGON: 386826212.

Klient – podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/kurs dla osób, które wyraziły zgodę na udział w szkoleniu/kursie;

Uczestnik– osoba, która zakupiła u Organizatora szkolenie/kurs;

Szkolenie – usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, zamieszczone na stronie internetowej www.polskiecentrumfitness.pl;

Kurs – usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, zamieszczone na stronie internetowej www.polskiecentrumfitness.pl.

Rozdział II
WARUNKI UCZESTNICTWA  §1
Zgłoszenie udziału w szkoleniu/kursie

1.Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy przesłać do Organizatora, korzystając z formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.polskiecentrumfitness.pl.
2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy i oznacza akceptację warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie/kurs.
3. Klient ma prawo dokonać zmian personalnych na liście osób delegowanych na szkolenie/kurs do chwili jego rozpoczęcia, nie zmniejszając jednak liczby osób, podanej Organizatorowi w zgłoszeniu.
4. Organizator potwierdza rozpoczęcie szkolenia na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia o którym mowa w ust 4, Klient/Uczestnik powinien skontaktować się telefonicznie/mailowo z Organizatorem.
6. Każde szkolenie ma przewidzianą liczbę wolnych miejsc. Decyduje kolejność wpłat (przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia przelewu).

 1. Udział w szkoleniu/kursie może wziąć osoba, która: nie obserwuje u siebie objawów choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, nie jest objęta kwarantanną lub izolacją, nie miała w przeciągu ostatnich czternastu dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 2. W sytuacji objęcia Klienta/Uczestnika kwarantanną lub izolacją albo wystąpienia u niego objawów choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, a które to okoliczności uniemożliwiają rozpoczęcie lub kontynuowanie szkolenia/kursu, Organizator wymaga przedłożenia przez Klienta/Uczestnika stosownego zaświadczenia wystawionego przez lekarza/sanepid.
 • 2
  Informacja o cenie i płatnościach

1.Szkolenie/kurs są odpłatne.
2. Nie ma możliwości rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu/kursie bez uprzedniego uiszczenia pełnej opłaty lub zadatku (opcja dostępna dla wybranych kursów).
3. Ceny szkoleń/kursów podane są w polskich złotych.
4. Szkolenie/kurs mogą być opłacone jednorazowo lub ratalnie (opcja dostępna dla wybranych kursów). Zapłata w formie rat powinna być indywidualnie ustalona z Organizatorem, przy założeniu, że pierwsza rata powinna wynosić co najmniej połowę kosztu kursu i zostać opłacona do  pięciu dni od momentu zgłoszenia.
5. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia/kursu przez Organizatora. W przypadku wpłat zaliczkowych – w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia/kursu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Klienta/Uczestnika.
6. W przypadku przesłania zgłoszenia w czasie, gdy do rozpoczęcia Szkolenia pozostało mniej niż siedem dni, opłata za Szkolenie płatna jest niezwłocznie, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia.
7. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe, które kursant otrzyma od organizatora.
8. Płatności można dokonywać również poprzez system szybkich płatności dostępny dla poszczególnych szkoleń otwartych. Dostępne formy płatności:
9. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
• Płatności online
• BLIK
• W przypadku płatności kartą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta/Uczestnika kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.Zwrot będzie dokonany w terminie do siedmiu dni roboczych.
11. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT.
12. Cena szkolenia/kursu obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, catering/poczęstunek oraz wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia/legitymacji instruktorskiej.
13. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz opłat parkingowych.

 • 3
  Rabaty

Dla grup i stałych klientów Organizator może zaproponować atrakcyjne zniżki ustalane indywidualnie.

ROZDZIAŁ III
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
§1
Materiały szkoleniowe

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej na trzy dni przed szkoleniem. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach szkolenia/kursu stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny, niż ten związany z realizacją szkolenia/kursu lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów, czy z odrębnych przepisów prawa.
  2. Uczestnik może rejestrować szkolenie/kurs przy pomocy środków audiowizualnych jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora oraz jedynie na własny użytek bez możliwości ich rozpowszechniania.
 • 2
  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ kursu
 1. Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie/kurs wydawany jest stosowny certyfikat o ukończeniu szkolenia/kursu, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
  2. Uczestnikowi, który nie był obecny na co najmniej 50% zajęć Organizator może odmówić wydania certyfikatu o ukończeniu szkolenia/kursu.
 • 3
  Zmiany terminu szkolenia/kursu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej siedem dni przed planowanym rozpoczęciem za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku odwołania szkolenia/kursu, Organizator zwróci uiszczoną opłatę w ciągu najbliższych siedmiu dni roboczych.
  2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia szkolenia/kursu oraz zmiany trenera prowadzącego szkolenie. W sytuacji takiej trener realizujący szkolenie/kurs w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień. O powyższym, Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej dwa dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/kursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 4
  Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Klienta

1.Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do siedmiu  dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Klientowi/Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty w wysokości 25%  ( nie dotyczy kursów w których obowiązuje wpłata bezzwrotnego zadatku).
3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia/kursu na mniej niż siedem dni robocze przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty. Ma jednak możliwość dokonania zgłoszenia na swoje miejsce uczestnictwa w szkoleniu/kursie innej osoby albo uczestniczenia w tego samego rodzaju szkoleniu/kursie, zorganizowanym w najbliższym czasie lub odebrania vouchera na ten kurs lub inny  o wartości 30%  – od ceny wybranego szkolenia. Takie przekazanie miejsca innej osobie, uczestnik musi zgłosić Organizatorowi na minimum dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.

Ważność takiego vouchera to 4 miesiące
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia/kursu w trakcie jego trwania Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, gdzie udział w nim uwarunkowany był obowiązkiem uprzedniego uiszczenia zadatku, Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot tego zadatku.

6. W przypadku rezygnacji osób, które dokonały płatności przez  szybkie płatności Przelewy24. w przypadku zwrotu kwota jest pomniejszona o pobraną prowizję.
7. W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości do siedmiu dni roboczych, z zastrzeżeniem postanowień § 5.

 • 5
  Odstąpienie od umowy przez Organizatora z uwagi na SARS-Co V-2

1.W sytuacji ograniczenia działalności Organizatora lub jej całkowitego zamknięcia w wyniku restrykcji zastosowanych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, z powodu siły wyższej, jaką jest wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę zakaźną COVID-19 oraz na skutek jego rozprzestrzeniania się, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach wskazanych poniżej.

 1. W sytuacji, gdy odstąpienie od umowy następuje na dwa dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu, Klientowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do vouchera wysokości 100% wartości wpłaty za szkolenie/kurs, który winien być wykorzystany w przeciągu najbliższego roku.
 2. W sytuacji, gdy odstąpienie od umowy następuje na pięć  dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu, Klientowi/Uczestnikowi przysługuje:
 3. a) zwrot wpłaty w wysokości 30% stanowiących koszty faktycznie już poniesione, przelewem w terminie 7 dni na wskazane konto bankowe oraz prawo do vouchera wysokości 70% wartości wpłaty za szkolenie/kurs na dowolnie wybrane szkolenie/kurs, który winien być wykorzystany w przeciągu sześciu miesięcy;
 4. b) prawo do przeniesienia wpłaty za szkolenie/kurs na takie samo szkolenie/kurs realizowane w późniejszym terminie, o ile Organizator przewiduje zorganizowanie takiego szkolenia/kursu.
 5. W sytuacji, gdy odstąpienie od umowy następuje miedzy pięć a czternaście  dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu, Klientowi/Uczestnikowi przysługuje:
 6. a) zwrot wpłaty w wysokości 70% stanowiących koszty faktycznie już poniesione przelewem w terminie 7 dni na wskazane konto bankowe oraz prawo do vouchera wysokości 30% wartości wpłaty za szkolenie/kurs na dowolnie wybrane szkolenie/kurs, który winien być wykorzystany w przeciągu sześciu miesięcy;
 7. b) prawo do przeniesienia wpłaty za szkolenie/kurs na takie samo szkolenie/kurs realizowane w późniejszym terminie, o ile Organizator przewiduje zorganizowanie takiego szkolenia/kursu.
 8. Analogiczne zasady dotyczą zwrotu uiszczonego zadatku.
 • 6 Odstąpienie od umowy przez Klienta/Uczestnika z uwagi na SARS-Co V-2

1.W sytuacji odstąpienia przez Klienta/Uczestnika od umowy z powodu siły wyższej, jaką jest wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę zakaźną COVID-19 oraz na skutek jego rozprzestrzeniania się, Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty, jeśli odstąpienie od umowy miało miejsce na pięć  dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu. Klientowi/Uczestnikowi przysługuje natomiast prawo do vouchera wysokości 40% wartości wpłaty za szkolenie/kurs na dowolnie wybrane szkolenie/kurs, który winien być wykorzystany w przeciągu sześciu miesięcy.

 1. W sytuacji, gdy odstąpienie od umowy następuje powyżej pięciu  dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu, Klientowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do vouchera wysokości 100% wartości wpłaty za szkolenie/kurs na dowolnie wybrane szkolenie/kurs, który winien być wykorzystany w przeciągu sześciu miesięcy.
 2. Analogiczne zasady dotyczą zwrotu uiszczonego zadatku.

ROZDZIAŁ IV
KURS NA INSTRUKTORA
zagadnienia szczegółowe

 • 1
  Wymogi formalne
 1. Uczestnikami Kursu na Instruktora mogą być osoby, które:
  • posiadają wykształcenie wyższe o kierunku: wychowanie fizyczne, fizjoterapia;
  • posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych lub z grupą o tej samej lub podobnej specjalizacji przez okres minimum czterech miesięcy.
  2. W przypadku braku doświadczenia, o którym mowa w powyższym punkcie, Uczestnik winien odbyć praktyki w w/w przedmiocie w wymiarze piętnastu godzin w miejscu przez siebie wybranym, a następnie przesłać zaświadczenie o ich odbyciu w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia kursu.
  3. Osoba, która nie odbyła praktyk, jednak deklaruje, że będzie uczestniczyła w takich praktykach, podchodzi do egzaminu w ostatnim dniu kursu. Po zaliczeniu i dostarczeniu kompletu dokumentów, w tym zaświadczenia o odbyciu praktyk, zostaje wydana legitymacja instruktorska.
  4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kurs Instruktora obowiązani są w terminie do ostatniego dnia kursu w ramach dokumentów rekrutacyjnych dodatkowo do:
  – przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej kserokopii odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oraz oryginał odpisu do wglądu w celu potwierdzenia jego zgodności);
  – przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej kserokopii zaświadczenia o posiadanym doświadczeniu;
  – przedłożenia dwóch kolorowych fotografii formatu legitymacyjnego (wymiary 3,5 cm x 4,5 cm) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  5. Uczestnik Kursu zobowiązany jest poinformować Organizatora o swoim stanie zdrowia.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu mogący powstać w związku ze stanem zdrowia Uczestnika.
 • 2
  Obecność na zajęciach
 1. Obecność na zajęciach na kursie jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu.
  2. Jeżeli Uczestnik, z przyczyn indywidualnych, opuści blok szkoleniowy, przed przystąpieniem do egzaminu, ma obowiązek zapoznania się z materiałem zajęć, które opuścił.
  3. Jeżeli Uczestnik opuści jeden dzień szkoleniowy, nie może ubiegać się o uzyskanie tytułu instruktora. Otrzymuje jedynie certyfikat ukończenia kursu. Dane zajęcia odrabia na kolejnym najbliższym kursie.
  4. Osoby które nie uzyskały zaliczenia z egzaminu, czy to teoretycznego, czy praktycznego, ustalają indywidualnie termin egzaminu poprawkowego z Organizatorem.
  5. Zabrania się na zajęciach spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwości pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w szkoleniu. Osobie skreślonej z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
  6. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonywania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia oraz mają obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywa się szkolenie.
 • 3
  Ukończenie kursu
 1. Warunkiem ukończenia kursu jest:
  – obecność na wszystkich zajęciach,
  – zdanie egzaminu końcowego z każdej części kursu, tj. części teoretycznej, części praktycznej – które odbywają się ostatniego dnia trwania kursu oraz video egzaminacyjnego.
  2. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu końcowego z kursu w wyznaczonym terminie z usprawiedliwionych przyczyn lub uzyskania oceny niedostatecznej, Uczestnikowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie indywidualnie ustalonym z Organizatorem.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do nadesłania video egzaminacyjnego w wymiarze dwudziestu minut w terminie dwóch tygodni od dnia ukończenia kursu.
  4. Organizator zastrzega sobie termin trzech tygodni, licząc od dnia nadesłania video egzaminacyjnego, na dokonanie jego oceny.
  5. Uczestnik, który pomyślnie ukończył kurs instruktorski otrzymuje legitymację instruktorską,
  6. Legitymacja instruktora jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją stretching.
  7. Organizator przesyła Uczestnikowi kursu legitymację instruktorską – po uprzednim uiszczeniu przez Uczestnika dodatkowej opłaty w wysokości 45 złotych – w terminie ośmiu tygodni od dnia zdania egzaminów drogą pocztową na wskazany przez Uczestnika adres.

ROZDZIAŁ V
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1
  Informacje poufne
 1. Organizator szkoleń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów i Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem szkolenia oraz do przesyłania informacji o działalności Organizatora.
  2. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 • 2
  Zgody
 1. Uczestnicy szkolenia/kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie Organizatora na potrzeby szkolenia/kursu i w celach marketingowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Z tego tytułu Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.
 • 3
  Dokumentacja zdjęciowa i filmy video
 1. Podczas szkolenia/kursu jest wykonywana dokumentacja zdjęciowa oraz nagrywane są filmy video, które mogą być wykorzystane w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczone na serwisie www, grafikach lub mediach społecznościowych. Uczestnik ma prawo odmówić prezentacji swojego wizerunku, o czym musi poinformować Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.

ROZDZIAŁ VI
ZGODA NA SUBSKRYPCJĘ NEWSLETTER’A

Z dniem przesłania formularza zgłoszeniowego, każdy Klient/Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Organizatora. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty zakończenia szkolenia/kursu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do siedmiu dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi/Uczestnikowi odpowiedź.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
  4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem/kursem.
  5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przystąpieniem oraz udziałem Klienta lub Uczestnika w kursie/szkoleniu strony poddają orzecznictwu Sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.